Tiểu học là giai đoạn trẻ em hình thành nhân cách và đón nhận những hiểu biết đầu tiên về xã hội. Do đó, nhiều gia đình có điều kiện…